به معنای شوینده زیستی است- به معنای مواد شوینده زیستی ,مرکز پژوهشها - قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران- به معنای شوینده زیستی است ,1ـ4ـ موجود زنده تغییر شکل یافته: به معنای هرگونه موجود زنده ای است که دارای ترکیب جدید مواد ژنتیکی است که از طریق استفاده از فناوری زیستی ...مرکز پژوهشها - قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران1ـ4ـ موجود زنده تغییر شکل یافته: به معنای هرگونه موجود زنده ای است که دارای ترکیب جدید مواد ژنتیکی است که از طریق استفاده از فناوری زیستی جدید به دست می آید.مرکز پژوهشها - قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

1ـ4ـ موجود زنده تغییر شکل یافته: به معنای هرگونه موجود زنده ای است که دارای ترکیب جدید مواد ژنتیکی است که از طریق استفاده از فناوری زیستی جدید به دست می آید.

با تامین کننده تماس بگیرید

به معنای شوینده زیستی است

مرکز پژوهشها - قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران- به معنای شوینده زیستی است ,1ـ4ـ موجود زنده تغییر شکل یافته: به معنای هرگونه موجود زنده ای است که دارای ترکیب جدید مواد ژنتیکی است که از طریق استفاده از فناوری زیستی ...

با تامین کننده تماس بگیرید

به معنای شوینده زیستی است

مرکز پژوهشها - قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران- به معنای شوینده زیستی است ,1ـ4ـ موجود زنده تغییر شکل یافته: به معنای هرگونه موجود زنده ای است که دارای ترکیب جدید مواد ژنتیکی است که از طریق استفاده از فناوری زیستی ...

با تامین کننده تماس بگیرید

به معنای شوینده زیستی است

مرکز پژوهشها - قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران- به معنای شوینده زیستی است ,1ـ4ـ موجود زنده تغییر شکل یافته: به معنای هرگونه موجود زنده ای است که دارای ترکیب جدید مواد ژنتیکی است که از طریق استفاده از فناوری زیستی ...

با تامین کننده تماس بگیرید

مرکز پژوهشها - قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

1ـ4ـ موجود زنده تغییر شکل یافته: به معنای هرگونه موجود زنده ای است که دارای ترکیب جدید مواد ژنتیکی است که از طریق استفاده از فناوری زیستی جدید به دست می آید.

با تامین کننده تماس بگیرید

مرکز پژوهشها - قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

1ـ4ـ موجود زنده تغییر شکل یافته: به معنای هرگونه موجود زنده ای است که دارای ترکیب جدید مواد ژنتیکی است که از طریق استفاده از فناوری زیستی جدید به دست می آید.

با تامین کننده تماس بگیرید

مرکز پژوهشها - قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

1ـ4ـ موجود زنده تغییر شکل یافته: به معنای هرگونه موجود زنده ای است که دارای ترکیب جدید مواد ژنتیکی است که از طریق استفاده از فناوری زیستی جدید به دست می آید.

با تامین کننده تماس بگیرید

به معنای شوینده زیستی است

مرکز پژوهشها - قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران- به معنای شوینده زیستی است ,1ـ4ـ موجود زنده تغییر شکل یافته: به معنای هرگونه موجود زنده ای است که دارای ترکیب جدید مواد ژنتیکی است که از طریق استفاده از فناوری زیستی ...

با تامین کننده تماس بگیرید